Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht vanuit WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Indien relevant voor de behandeling leg ik gegevens vast met betrekking tot geloof, gezondheid en/of seksualiteit. Alle eventuele, nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, aanwezig in het medisch dossier van de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliŽnt(e).

Gebruik gegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
2. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
3. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiŽle administratie, zoals het maken van een factuur. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
4. Tevens heeft de cliŽnt het recht tot inzage en correctie van zijn of haar dossier, nadat ik als therapeut 24 uur de tijd heb gekregen mijn eigen aantekeningen uit het dossier te halen.

Deze gegevens in het cliŽntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota staan de volgende gegevens: uw naam, de datum van de behandeling, het factuurnummer, een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'begeleiding' en de kosten van het consult.

Ondertekening

Aan het begin van de behandeling dient u toestemming te geven dat uw persoonsgegevens uit de intake, anamnese en gesprekken en eventuele correspondentie en verslagen vastgelegd worden in uw cliŽntendossier.Copyright: Valkema Coaching & Counseling